Předměty

Na naší škole se vyučují předměty povinné, nepovinné i volitelné.

Zde je stručný přehled.

AnJ Anglický jazyk
CvČ Cvičení z českého jazyka
CvM Cvičení z matematiky
ČjL Český jazyk a literatura
Čsp Člověk a svět práce
Děj Dějepis
Dru Družina
Dys Dyslektický
Fyz Fyzika
Hv Hudební výchova
Ch Chemie
IKT Informační a komunikační technologie
Mat Matematika
Náb Náboženství
NěJ Německý jazyk
Pracovní činnosti
Prv Prvouka
Pří Přírodopis
Přv Přírodověda
Psch konzultace psychologa
RuJ Ruský jazyk
SpH Sportovní hry
Tv Tělesná výchova
VkO Výchova k občanství
VkZ Výchova ke zdraví
Vla Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
Zem Zeměpis
ZTv Zdravotní tělesná výchova