Plán práce

Plán práce

školní rok 2018/2019

 

Organizace školy:

třída

počet žákůchlapcůdívektřídní učitelAprobace
1.A18108Petra SovišováI. stupeň
1.B19811Marcela KoubkováI. stupeň
2.A1798Hana JackivováI. stupeň
2.B18810Dagmar NemášováI. stupeň
3.A18810Veronika BílkováI. stupeň
3.B1798Magdalena ŘíhováI. stupeň
4.A19118Pavlína FridrichováI. stupeň
4.B1899Michaela HrdinováI. stupeň
5.A26818Monika TomáštíkováI. stupeň
5.B25+16+119Eva KubišováI. stupeň
1. stupeň195+186+1109
6. A221210Štěpánka PavlicováM -Tv
6. B201010Miloš BartákČj – Aj
7. A16+16+110Radka KremrováČj–Dě – Vko
7. B20614Jana ZapletalováM – Fy
8. A221210Zdeňka RyškováČJ– Hv
8. B21156Marie CibulkováM – Ze
9. A1697Romana RyškováČj-Rj-Vv
9. B1275Katarína BrázdilováM – Př
2. stupeň149+177+172
Celkem344+2163+2181

 

Netřídní učitelé:

Jitka Jančíková                   ŘŠ, Z – D – TV
Milena Šimčíková               ZŘŠ, Čj – Ov
Eliška Angerová                  Čj – D – Ikt
Marie Hajová                        I. stupeň, AJ
Blanka Hipčová                  Ch – PŘ
Vlastimil Ježek                    M – F – Ikt
Markéta Masaříková         I. stupeň, AJ, NJ
Pavel Žajdlík                        Z – Tv – ČSP

Školní družina:

Ivana Šáchová                    vedoucí vychovatelka
Jana Machalová                 vychovatelka

 

Úvazky pedagogů:

  

 

 

Metodické útvary a předmětové komise

NázevVedoucí
MS – 1.-5. ročníkMgr. Marcela Koubková
Matematika, fyzikaMgr. Jana Zapletalová
Český jazyk, VV, HVMgr. Romana Ryšková
Cizí jazykyMgr. Miloš Barták
Dějepis, zeměpis, VKOMgr. Marie Cibulková
Přírodopis, chemie, VKZPaedDr. Katarína Brázdilová
IKTMgr. Vlastimil Ježek
TV, Praktické činnostiMgr. Pavel Žajdlík

Další funkce

Funkcejméno
Koordinátor ICTMgr. Vlastimil Ježek
Kordinátor ŠVPMgr. Magdalena Říhová
Vedoucí školní knihovnyMgr. Eliška Angerová, čtvrtek 13.00-14.00 hod
ZdravotníciMgr. Petra Sovišová, Mgr. Markéta Masaříková
BOZP, POMgr. Pavel Žajdlík
Mláděž a kulturaMgr. Veronika Bílková
Výchovný poradceMgr. Radka Kremrová
Žákovský parlamentMgr. Eliška Angerová
Vedoucí dyslektického kabinetuMgr. Dagmar Nemášová
Metodik prevenceMgr. Marie Cibulková
Evidence úrazůMgr. Markéta Masaříková
Zápisy – PR, PPMgr. Eva Kubišová
Dopravní výchovaMgr. Veronika Bílková
Výzdoba školyMgr. R. Ryšková, vedoucí ŠD I. Šáchová, vyučující 1. a 2. ročníku
Správci sborovenMgr. H. Jackivová-stará škola,

Mgr.Marie Hajová – 2. stupeň

Školní kronikaMgr. Hana Jackivová

 

Správcovství a inventáře

názevjméno
Učebnicový fondMgr. M. Koubková, Mgr. R. Ryšková, Mgr. Z. Ryšková
Školní potřebyBc. Tereza Kotačková
TělocvičnaMgr. Pavel Žajdlík
dílnyMgr. Pavel Žajdlík

 

Kabinety

kabinetSprávce
1.-2. třídyMgr. Petra Sovišová
3.-5. třídyMgr. Veronika Bílková
MatematikaMgr. Marie Cibulková
Český jazykMgr. Romana Ryšková
Cizí jazykyMgr. Miloš Barták
ZeměpisMgr. Pavel Žajdlík
DějepisMgr. Radka Kremrová
ChemieMgr. Blanka Hipčová
FyzikaMgr. Jana Zapletalová
PřírodopisPaedDr. Katarína Brázdilová
VKOMgr. Radka Kremrová
Hudební výchovaMgr. Zdeňka Ryšková
Tělesná výchovaMgr. Pavel Žajdlík
Školní družinaIvana Šáchová
Výtvarná výchovaMgr. Romana Ryšková
ICTMgr. Vlastimil Ježek

Učebny

názevSprávce
fyzikaMgr. Jana Zapletalová
chemieMgr. Blanka Hipčová
Jazyková učebnaMgr. Miloš Barták
přírodopisPaedDr. Katarína Brázdilová
ICTMgr. Vlastimil Ježek
Cvičná kuchyňkaMgr. Jana Zapletalová
Dílny, tělocvičnaMgr. Pavel Žajdlík

Pracovní porady

Pondělí 14.00 hod – dle potřeby

Pedagogické rady

3. 9. 2018
12. 11. 2018
24. 1. 2019 (čtvrtek)
15. 4. 2019
20. 6. 2019 (čtvrtek)

Třídní schůzky a konzultační odpoledne
Návrhy termínů, je možná změna z organizačních důvodů

Třídní schůzka Konzultační odpoledne
4. 9. 2018 – 1. ročník
6. 9. 2018 – třída 2. A
13. 9. 2018 – ostatní
7. ročník – info LVVZ 6. 12. 2018
23. 3. 2019
16. 5. 2019

Den otevřených dveří

5. 10. 2018 – výstava 100 let ČSR

Úkoly jednotlivých oblastí činnosti školy:

1. Výchovně vzdělávací proces

V letošním školním roce budeme pracovat podle ŠVP, který byl vypracován v plném souladu s RVP ZV. 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník podle ŠVP od 1. 9. 2016, 4. a 9. ročník ŠVP od 1. 9. 2015, 5. a 6. ročník podle verze z roku 2013 včetně úprav.

V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se zaměříme na následující úkoly:

● rozvíjet osobnost žáka a vést ho k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování
● vést žáka k aktivnímu přístupu ke svému dalšímu rozvoji
● učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání a zdravý způsob života, zařadit do vy-učovacích hodin jednotlivá témata etické výchovy
● zajistit důkladné osvojení a procvičení učiva
● rozvoj čtenářské, matematické, finanční, přírodovědné, jazykové, informační a sociální gramotnosti
● vycházet ze Standardů pro základní vzdělávání v 5. a 9. ročníku
● vyhledávat talentované žáky a podporovat rozvíjení jejich talentu
● maximálně využívat pořízeného vybavení ICT pro výuku v jednotlivých předmětech
● dbát na přátelské vztahy ve třídách, pěstovat pocit sounáležitosti ke třídě a škole
● předcházet projevům nekázně, šikany
● vést žáky k tomu, aby na veřejnosti nesnižovali prestiž školy

Úkoly vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018:

• Zavedení elektronických třídních knih a elektronických žákovských knížek.
• Reforma školního poradenského pracoviště, plné zařazení školního psychologa, intenzivní práce s SVP žáky. Výchova ke zdraví, prevence sociálně patologických projevů, spoluprá-ce s rodiči
• Zvyšovat jazykové kompetence žáků – zaměřit se na konverzační schopnosti, další využití spolupráce s rodilými mluvčími
• Rozvoj mediální výchovy.
• Příznivé klima ve škole, spolupráce žáků, rozvoj práce školního parlamentu.
• Péče nadaným žákům.
• Důsledně vést nadané žáky k rozšiřování znalostí a k reprezentaci školy v soutěžích
• Péče žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.
• Sledovat problémové žáky, předcházet záškoláctví
• Zakončení projektu Šablony pro ZŠ, pokračování do projektu Šablony II.
• Účast v projektech Ovoce do škol, Obědy dětem.
• Prezentace školy na veřejnosti, pokračování spolupráce s partnery.
• Vytýčené úkoly zapracovat do plánů činnosti MS a PK
• Vyučující vypracují časové plány, jimiž se budou v průběhu roku řídit
(termín: 14. 9.2018, odpovídají: předsedové PK a MS)

Projekty:

● Recyklohraní
● Projekt Alenka stůně – 1. – 2. ročník
● Projekt v rámci eTwinningu
● Odznak všestrannosti olympijských vítězů
● Česko sportuje
● Školní parlament
● Adopce na dálku
● Příběhy bezpráví
● Sdílení dílen – spolupráce s SOŠG Staré Město (6. ročník)
● Buďme kamarádi
● Den Evropy
● Velikonoční jarmark s vystoupením žáků školy

Prvořadým úkolem bude pokračování práce v rámci projektu MŠMT Šablony pro ZŠ.
Ve stadiu udržitelnosti budeme nadále pracovat na projektech Peníze EU – využívat v hodinách vypracované dumy, Školy pro venkov – učebnice a pracovní listy o Hluku využi-jeme při výuce vlastivědy a zeměpisu. Knihy a tablety pořízené v rámci projektu Moderní pří-stupy k výuce jazyků a čtenářství poslouží při rozvoji čtenářské gramotnosti.
Vyučující přírodovědných předmětů budou nadále zařazovat do vyučovacích hodin pokusy s využitím měřící techniky, kterou jsme získali zapojením do projektu Gymnázia Uh. Hradiště. Pro podporu výuky cizích jazyků budeme pokračovat v projektech e Twinningu. Zachováme výuku rodilými mluvčími v hodinách anglického jazyka. V plánu je uspořádat zájezd do Vídně pro žáky, kteří si vybrali německý jazyk. Uvažujeme také o uspořádání zájezdu do Polska – Osvětim, předjednanou máme spolupráci se ZŠ Uherský Ostroh. Na přípravě zájezdů budeme spolupracovat s DDM Hluk. Nadále se účastníme projektů Příběhy bezpráví i Adopce na dálku. Budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Nemšová, v letošním školním roce se společné setkání uskuteční v Nemšové.
Budeme pokračovat v projektech Alenka stůně, ve spolupráci s DDM.Ve spolupráci s Městskou knihovnou se opět zapojíme do projektu Už jsem čtenář a knihov-nické lekce. V úspěšné spolupráci budeme pokračovat se ZUŠ (koncerty pro žáky).

 

• Projektové dny

Volby do školního parlamentu – 21. 9.
Úkol: Mgr. Eliška Angerová ve spoupráci s vedením školy připraví pravidla pro volby žáků do školního parlamentu

100 let vzniku ČSR – 5. 10. 2018
Úkol: Tématická výstava – připomínka významného výročí, všichni vyučující

Zimní výstava žákovských prací – 6. 12. 2018
Úkol: vyučující VV připraví výstavu zajímavých žákovských prací

Den podle Ámose – 28. 3. 2019
Úkol: vyučující připraví zajímavé činnosti pro žáky v rámci odborných dílen.

Den Dětí – Dravci – vzdělávací program – 30. 5. 2019

• Volitelné předměty, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, sportovní hry
• Nepovinné předměty: náboženství
• Zájmové kroužky: dramatický, folklorní, taneční (9.tř.), výtvarný a keramický (ŠD), sportovní gymnastika

V mimoškolní činnosti budeme nadále spolupracovat s MěDDM, ZUŠ, TJ Spartak a Měst-skou knihovnou.

• Příprava talentovaných žáků:

– Objevovat a rozvíjet talent žáků.
– Systematicky a odpovědně připravovat žáky na olympiády a soutěže
Odpovídají: předsedové PK

– Za přípravu žáků na střední školy odpovídají:
Český jazyk: Romana Ryšková, Eliška Angerová
Matematika : Marie Cibulková, Katarína Brázddilová

● Práce s integrovanými žáky se SVP

Integrovaným žákům budeme věnovat patřičnou péči. I nadále budeme úzce spolupracovat s KPPP.
Dyslektickou poradnu vede p. uč. Nemášová. S žáky s potřebou SVP budou pracovat příslušní učitelé, dle doporučení KPPP, SPC, apod.

Úkol: vypracovat IVP a PPP
Termín: září odpovídají: TU, VP a dyslektický asistent

Úkol: projednat způsob hodnocení s rodiči – žádost o slovní hodnocení
Termín: září odpovídají: TU

Úkol: VP seznámí všechny vyučující se seznamem žáků s potřebou SVP
Termín: září

Úkol: třídní učitelé seznámí všechny vyučující své třídy s žáky s potřebou SVP
Termín: září odpovídají: TU

Výrazné výchovné problémy budeme řešit s rodiči žáků na výchovné komisi.
Členové výchovné komise: ŘŠ, VP, MPP, TU + přizvaný odborník k dané problematice

• Činnost žákovského parlamentu

P. uč. Eliška Angerová zahájí práci se školním parlamentem
Odpovídá: ŘŠ

 Volba povolání

Výchovná poradkyně zajistí pro žáky pravidelné akce. Žáci 9. tříd navštíví program na Úřadě práce, zúčastní se Dnů otevřených dveří vybraných škol.

• Enviromentální výchova

Vyučující zařadí do vyučovacích hodin úkoly dané plánem enviromentální výchovy.

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků

– Vyučující si vyberou z nabídky DVPP .
– Nadále budeme pořizovat vzdělávací literaturu.

Úkoly: – předsedové PK a MS předají návrhy a požadavky na literaturu a témata školení.

• Kontrolní činnost – sledované oblasti

Výuka podle ŠVP, plnění Standardů pro základní vzdělávání
Hospitační činnost
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce
Dodržování časových tematických plánů
Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků
Plnění úkolů čtenářské , matematické, finanční, jazykové gramotnosti
Správnost a úplnost vedení dokumentace školy
Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců
Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy
Režim školy, dodržování školního řádu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Činnost metodických orgánů
Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence negativních jevů
Využívání ICT techniky a učebních pomůcek
Estetičnost prostředí školy
Atmosféra ve škole

Úkol: projednávat závěry kontrol na PK a MS, důsledná kontrola odstraňování zjištěných ne-dostatků

• Pravidelné školní akce :

Sběr papíru (říjen, duben)
Vědomostní soutěže v jednotlivých předmětech – školní kola
Knihovnické lekce
Výstavka žákovských prací
Akce ke Dni Země (duben)
Výchovný koncert
Divadelní představení ve Slováckém divadle
Filmová představení – Jeden svět na školách
Sportovní soutěže – školní kola
Lyžování
Bruslení
Branný den
Další dle aktuální nabídky a možností
Výuka softballu

2. Personalistika

Nadále usilovat o příjemnou pracovní atmosféru, o udržování důstojných
kolegiálních vztahů.

3. Ekonomika a materiální vybavení

Úkoly:
– Průběžná obnova školních pomůcek a učebnic
– Využívat veškerou techniku
– Pokračovat ve výměně nábytku
– V úpravě venkovního prostředí postupovat podle Zprávy z prověrky BOZP

Úkol: do konce září objednat učební pomůcky. Odpovídá: ZŘŠ

Požadavky na učební pomůcky do 14. 9. 2018 Odpovídají: předsedové PK a MS

4. Spolupráce školy s rodiči a veřejností

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Usilovat o co nejužší spolupráci s nimi. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností. Vést je k uvědomění si pocitu zodpovědnosti za chování svých dětí nejen ve škole, ale i na veřejnosti (obzvlášť ve večerních hodinách). Předcházet tak nevhodným projevům žáků (např. vulgární výrazy, kouření, …)
Pokračovat ve spolupráci s dětskou lékařkou – předcházet záškoláctví, spolupracovat s KPPP a s orgány péče o děti.

Úkoly:

– Zavést elektronické žákovské knížky
– Úzká spolupráce s Rodičovským sdružením
– Důsledná příprava třídních schůzek, třídnických hodin
– Individuální konzultace
– Den otevřených dveří
– Rodičovský ples (ve spolupráci s RS)
– Výstava prací
– Prezentace školy na veřejnosti, pravidelné aktualizace webových stránek školy
– Zprávy v místním i okresním tisku

Pedagogickou radou schváleno dne 3. září 2018

Mgr. Jitka Jančíková
ředitelka školy