Poučení pro žáky a zákonné zástupce

Organizační a hygienicko-epidemiologické pokyny:

  1. Škola nepožaduje s nástupem žáků do výuky potvrzení o bezinfekčnosti.
  2. Při příchodu, mezi vyučováním a při vstupu do školní jídelny je nutné dezinfikovat si ruce. Po návštěvě toalety dodržujte umytí rukou a následná desinfekce.
  3. Do školy nesmí vstoupit nikdo s akutními příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění
  4. Před jídlem si žák umyje či vydezinfikuje ruce.
  5. V době přestávky se žáci zdržují ve svých třídách, nevstupují do jiných tříd, pokud jim to nestanoví rozvrh výuky.
  6. V případě zavedení distanční výuky je žák povinen se jí účastnit.
  7. Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.
  8. Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.