Přijímací řízení 2022/2023

Informace k přijímacímu řízení 2022/2023

 

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky (popř. 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou + 2 přihlášky na běžnou střední školu).

Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy. Přihláška musí být potvrzena lékařem, pokud to daný studijní obor vyžaduje. Pokud ředitelé zohledňují umístění z olympiád, soutěží – přiloží se k přihlášce kopie diplomů (většinou se započítávají 1.- 3. místo v okresním, krajském, celostátním kole v průběhu 8. a 9. ročníku – informace na webových stránkách dané školy).

Termíny podání přihlášek do 1. kola: denní forma studia – do 1. března 2023

                                                                talentové zkoušky – do 30. listopadu 2022

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín – 13. dubna 2023 (čtvrtek)     
  • 2. termín – 14. dubna 2023 (pátek)

Náhradní termín:

  • 1. termín – 10. května 2023
  • 2. termín – 11. května 2023

 

Jsou školy, které mají navíc vlastní zkouškutermín školní přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách konkrétní střední školy.

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů). V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí; ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

V případě konání jednotné přijímací zkoušky má žák se speciálními vzdělávacími potřebami (zařazený do PO převažujícího 2. – 5.stupně) nárok na úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání.

Pro zajištění tohoto nároku je třeba zažádat o vystavení Doporučení pro úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání příslušnou pedagogicko – psychologickou poradnu.

K oběma přihláškám na SŠ je třeba doložit originál tohoto Doporučení.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky, zde bude uveden i kód, který bude žák uvádět u zkoušky místo svého jména a pod kterým pak najde své umístění ve výsledcích přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů (např. zdravotních) nedostaví, je nutné poslat do tří dnů písemnou omluvu řediteli dané školy, přijímací zkoušku pak uchazeč vykoná v náhradním termínu.

Výsledky jednotné zkoušky budou zpřístupněny Centrem do 28. dubna – jednotná přijímací zkouška se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, G sportovní 40%. Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů.

ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky budou zveřejněny od 22. dubna do 30. dubna 2023.

V případě rozhodnutí o nepřijetí: odvolání se podává do 3  pracovních dnů od doručení rozhodnutí o  nepřijetí.

Střední školy mohou vyhlásit další kolo přijímacího řízení – lze najít na www.zkola.cz nebo na webových stránkách střední školy, která vypisuje 2. kolo. Počet přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení není omezen. Přijímací zkoušky se v dalších kolech přijímacího řízení konat nebudou.


Postup při odevzdávání zápisového lístku (žáci ho obdrží na ZŠ): svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí.

ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě kdy: uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání;

uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou  zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední   školu.


V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat: