Přijímací řízení 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 3 přihlášky (popř. 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou + 3 přihlášky na běžnou střední školu).

Termíny podání přihlášek do 1. kola: denní forma studia – od 1. února do 20. února 2024

                                                                talentové zkoušky – do 30. listopadu 2023

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání:

          • 1. termín – 12. dubna 2024 (pátek)     
          • 2. termín – 15. dubna 2024 (pondělí)

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů (např. zdravotních) nedostaví, je nutné poslat do tří dnů písemnou omluvu řediteli dané školy, přijímací zkoušku pak uchazeč vykoná v náhradním termínu.

Náhradní termíny: 1. termín – 29. dubna 2024; 2. termín – 30. dubna 2024


Jsou školy, které mají navíc vlastní zkouškutermín školní přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách konkrétní střední školy.

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů). 

V případě konání jednotné přijímací zkoušky má žák se speciálními vzdělávacími potřebami (zařazený do PO převažujícího 2.-5.stupně) nárok na úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání. Pro zajištění tohoto nároku je třeba zažádat o vystavení Doporučení pro úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání příslušnou pedagogicko – psychologickou poradnu.

Přihlášky na SŠ se nově můžou podávat v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita).

Prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit).

Zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému).

Nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat.

Prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou 14. května 2024 v elektronickém systému  – výsledky budou zveřejněny (neposílá se žádný dopis) – 15. května 2024 (včetně oborů s talentovou zkouškou).

Odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení).

Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení budou obdobná jako pro 1. kolo (3 přihlášky, zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky, podání přihlášek do 24. 5. – výsledky 2. kola do konce června 2024)

Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ.

Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. Místo konání přijímací zkoušky určí Cermat.


V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat: